Σελίδες

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Ολόκληρο το Νομοσχέδιο βρίσκεται εδώ σε αρχείο pdf.
Δεν ξέρω αν εφαρμόζοντας αυτό το Νόμο θα γίνουμε περισσότερο ευρωπαίοι, πάντως από τη διαδικασία που εφαρμόστηκε μέχρι τώρα βλέπω ότι παραμένουμε κουτοπόνηροι ελληναράδες στη νοοτροπία. Καμμία συνεργασία μεταξύ υπουργείου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων -ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Το υπουργείο Παιδείας (κλπ) πασάρει ένα Νομοσχέδιο σημαντικότατο για την πορεία της παιδείας στη χώρα μας, αφού επί εννέα μήνες έγραφε στα παλιά του τα παπούτσια τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αποκορύφωση την απαξίωση της κυρίας υπουργού προς στο συμβούλιο των πρυτάνεων μέσω της λαμπρής απουσίας της. Υποθέτω ότι το έπραξε αυτό μάλλον για να πετύχει η τεχνική του αιφνιδιασμού, ο οποίος αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική της κυβέρνησης όπως διαπιστώθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα ίσαμε σήμερα.
Γενική παρατήρηση: Η αρίθμηση είναι άλλ' αντ' άλλων και δεν ξέρω τί να υποθέσω για τους συντάκτες.

Ενδεικτικά, μεταφέρω τρία άρθρα:

Άρθρο 65
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση


1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», που συστήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (ΑΔΙΠ) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κυρώνεται ο οργανισμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της.

Άρθρο 66
Αποστολή


1. Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
2. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 67
Αρμοδιότητες


1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
ββ) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τις διοικήσεις των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή:
α) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο ιδίως των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στον σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και
δ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Αρχή δύναται:
α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών προκειμένου για:
αα) τα ιδρύματα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύματα που δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση και
ββ) νέα προγράμματα σπουδών και προγράμματα σπουδών που ήδη λειτουργούν.
β) Να αναβάλλει ή και να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.
γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της άλλη, πλην της ελληνικής.
4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
_____________________
ΣΗΜ.1. Τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη: ο ΕΛ.Ο.Τ. στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα διαφυλάττει τα όνειρά μας.
ΣΗΜ.2. Αλήθεια, σκέφτηκε κανείς ότι όλες αυτές οι διευκρινιστικές παπαριές που συνοδεύουν πομπωδώς το όνομα του υπουργείου Παιδείας περιορίζουν το νόημά του; Σαν να απευθύνονται σε εντελώς αγράμματους, τους οποίους θέλουν να κομπλάρουν ή σαν να τις χρειάζεται ο αρμόδιος (αγράμματος, κατά τα φαινόμενα) υπουργός για να ισχυροποιεί τη θέση του. Τι να πω...
...πολύ καιρό ήθελα να το γράψω αυτό και επιτέλους μου δόθηκε η ευκαιρία! :)

2 σχόλια:

A certain crazed alien penguin είπε...

Είναι δυσλεκτικοί. Βάλανε λάθος το space.
Μπορεί να είναι "ΑρχήΔι ασφάλισης της Ποιότητας" ή "ΑρχηΔια σφάλισης της Ποιότητας" ("σφάλιση" εκ του "σφαλίζω", κλείνω ασφαλώς)

Rodia είπε...

Μερσι για την παρατηρηση :)
ειπα να ειμαι σεμνη στον τίτλο...