Σελίδες

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Ενημέρωση από το Πρυτανικό Συμβούλιο Α.Π.Θ. για την εξεταστική περίοδο και τα μαθήματα (2011-2012)Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση με τους Κοσμήτορες και τους Προέδρους των Μονοτμηματικών Σχολών, στη συνεδρίαση του αριθμ. 1580/4-10-11, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην αρχή του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους σχετικά με τις εξετάσεις και την έναρξη των μαθημάτων, επισημαίνει ότι η όλη αντιμετώπιση πρέπει να γίνει από τα Τμήματα κατά τις ιδιαίτερές τους ανάγκες και στο πλαίσιο των ακολούθων, μεταξύ άλλων, θεσμικών όρων:

α) ότι η διδασκαλία των μαθημάτων είναι διάρκειας 13 εβδομάδων,

β) ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη παρακολούθηση μαθημάτων και συμμετοχή σε εξετάσεις,

γ) ότι οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο. Εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων γίνονται πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.

Όλες οι αποφάσεις των Τμημάτων που εμπίπτουν στο παραπάνω πλαίσιο είναι αποδεκτές, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή διεξαγωγή των ακαδημαϊκών λειτουργιών.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε επίσης γνώση της Εγκυκλίου του κ. Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Αριθ. Πρωτ. Φ5/114174/Β3/ ΦΑΧ 4-10-11, και όρισε την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων να συντάξει απάντηση προς το ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΔΒΜΘ, επ’ αυτής της Εγκυκλίου σχετικώς με τις εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών για το ακαδ. έτος 2010-11, με αναφορά στα οριζόμενα, επειδή ο ορισμός των πέντε κατ’ ανώτατο όριο μαθημάτων:

1) δεν τεκμηριώνεται από καμία διάταξη Νόμου.

2) συνιστά ευθεία επέμβαση στην αυτοτέλεια των Τμημάτων και των αποφάσεών τους και κατά συνέπεια και της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, ιδίως στα θέματα του ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού τους έργου.

3) δημιουργεί πρόβλημα στους φοιτητές που υπερέβησαν τον κανονικό χρόνο φοίτησης, τη στιγμή κατά την οποία ο Ν. 4009 τους δίδει τη δυνατότητα να επισπεύσουν την αποφοίτησή τους με ενεργοποίησή τους.

4) δημιουργεί σύγχυση στην πανεπιστημιακή κοινότητα, μεταξύ των φοιτητών και των οργάνων διοίκησης των Τμημάτων, που προσπαθούν να δώσουν λύσεις, ώστε να διαφυλάξουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα κλίμα γενικής αβεβαιότητας.

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ

Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

____________________
από εδώ: http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=24843

Δεν υπάρχουν σχόλια: